Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Панов, И. Т., Райчев, Р. П., Дочев, Б. А.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА НАДЕВТЕКТИЧНА АЛУМИНИЙ-СИЛИЦИЕВА СПАВ ALSI18
Ключови думи: надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi18,

Абстракт: Надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi18 е модифицирана със стандартен модификатор фосфор (P), наномодификатори SiC и нанодиаманти (ND), както и с комбинации от фосфор и SiC, и фосфор и нанодиаманти. Определени са механичните свойства на немодифицираната и модифицираните сплави.Чрез използване на софтуер са симулирани изпитвания за определяне на механичните свойства на изследваните сплави, получените резултати са съпоставени с резултатите от проведените изследвания.

Библиография

  Издание
  , 2019, България, ISBN ISSN 2367-8569

  Autors: Panov, I. T., Raychev, R. P., Dochev, B. A.
  Title: DETERMINATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF HYPEREUTECTIC ALUMINIUM-SILICON ALLOY ALSI18
  Keywords: Hypereutectic aluminium-silicon alloy AlSi18, nanomodifiers, mechanical

  Abstract: Hypereutectic aluminium-silicon alloy AlSi18 is modified with a standard phosphorus (P), nanomodifiers SiC and nanodiamonds (ND), as well as combinations of phosphorus and SiC, and phosphorus and nanodiamonds. The mechanical propertis of the unmodified and modified alloys were determined. Tests were used to simulate the mechanical properties of the alloys tested using software, and the results obtained were compared with the results of the test.

  References

   Issue
   , 2019, Bulgaria, ISBN ISSN 2367-8569

   Вид: постер/презентация в национален форум

   Въведена от: гл. ас. д-р Райчо Петров Райчев