Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Райчев, Р. П., Камарска, К. В., Панов, И. Т., Дочев, Б. А.
Заглавие: СТАТИСТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРАТА И КОРОЗИОННИТЕ СВОЙСТВА НА СПЛАВ ALSI18
Ключови думи: сплав AlSi18, наномодификатор ND, статистическо изследване,

Абстракт: Надевтектична алуминий-силициева сплав AlSi18 е модифицирана с наномодификатор нанодиаманти (ND). Проведено е статистическо изследване за влиянието на работните температури (температура на леене и температура на леярската форма)върху първичните силициеви кристали, потенциала на корозия и скоростта на корозия след първо и второ претопяване на изследваната сплав.

Библиография

  Издание
  , 2019, България, ISBN ISSN 2367-8569

  Autors: Raychev, R. P., Kamarska, K. V., Panov, I. T., Dochev, B. A.
  Title: STATISTICAL STUDY OF STRUCTURE AND CORROSION PROPERTIES OF ALUMINIUM ALLOY ALSI18
  Keywords: Hypereutectic AlSi18 alloy, electrode potential, corrosion potential, corrosion rate

  Abstract: Hypereutectic aluminum- silicon alloy AlSi18 is modified with nanodiamond particles (ND). A statistical study was conducted on the effect of working temperatures (casting temperature and the temperature of metal die) on primary silicon crystals, corrosion potential and corrosion rate after the first and second melting of the alloy.

  References

   Issue
   , 2019, Bulgaria, ISBN ISSN 2367-8569

   Вид: постер/презентация в национален форум

   Въведена от: гл. ас. д-р Райчо Петров Райчев