Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Дигитално благополучие и дигитална (soft) етика
Ключови думи: благо, дигитално благополучие, дигитална етика, дигитално по

Абстракт: Темата се отнася към няколко приложни етики: дигитална (soft), професионална етика, биоетика и етика на щaстието. Тя има и философски фокус и засяга всеки в дигиталната трансформация. Обяснява се понятието дигиталното благополучие. То е използвано в информационното пространство за приложение към смартфон. Какво е скрито отвъд разбирането за правилния начин, по който използваме телефон с Android? Хуманитаристът вижда потребност от рефлексия върху новия вид благополучие. В каква концептуалната рамка се осмислят тоталните промени в общуване, образование, работа и развлечение? Kaк се приема дигиталното през консенсусното понятие за благо - онова, което води само по себе си до насърчаване и усъвършенстване на „добруването" на човека? Дали „дигитално" е уместно прилагателно към съществителното „благо"? Формулирани са ключови приложно-етични проблеми, наречени „седем гряха". Акцентира се върху рискови зони за етическо регулиране на индивидуално равнище.

Библиография

  Издание

  „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“. Сборник доклади от Теоретичен семинар, стр. стр. 5 - 16, 2020, България, София, ТУ-София, ISBN ISSN 2603-4999, с.5-16
  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Digital well-being and Digital (soft) Ethics
  Keywords: well-being, digital well-being, digital ethics, digital behavior, ethical regulation

  Abstract:

  References

   Issue

   Proceedings of the Theoretical Seminar “Man - a measure of all things? The Challenges of the Post-Industrial Information Society", pp. 5 - 16, 2020, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISSN 2603-4999, с.5-16

   Вид: публикация в национален форум