Оригинал (Original)
Автори: Мадлена Жилевска., Жилевски, М. М.
Заглавие: Практически приложения на CAD/ CAM системите в металорежещите машини
Ключови думи: CAD/CAM; geometric model, milling machine, turning machine.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от международна научна конференция „Унитех - Габрово”, том 2, брой 1, стр. стр. 193-197, 2018, България, Габрово, „Унитех - Габрово”, ISSN 1313-230X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Мадлена Жилевска., Zhilevski, M. M.
  Title: Практически приложения на CAD/ CAM системите в металорежещите машини
  Keywords: CAD/CAM; geometric model, milling machine, turning machine.

  References

   Issue

   Сборник доклади от международна научна конференция „Унитех - Габрово”, vol. 2, issue 1, pp. 193-197, 2018, Bulgaria, Gabrovo, „Унитех - Габрово”, ISSN 1313-230X

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Koleva, S., Some aspects of the informational support of technological processes, 8th International Scientific Conference "TechSys 2019" - Engineering, Technologies and Systems, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 618, 2019, Online ISSN: 1757-899X, Print ISSN: 1757-8981, doi:10.1088/1757-899X/618/1/012052 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: пленарен доклад в международен форум