Оригинал (Original)
Автори: Кънев, И. К., Илиев, И. Ц.
Заглавие: Изследване на приложимостта на GSM за транслация на конвертирани в звук
Ключови думи: Амбулаторно мониторитане, пациентна телеметрия, GSM при- ложения в медицината

Абстракт: Транслирането на разнотипни данни (информация), по GSM канала, е предизвикателна задача, тъй като основното предназначение на този тип комуникация е предаване на гласови съобщения (voice communication), при което други форми на сигналите се потискат в максимална степен. Отчитайки този факт, в настоящата статия се представя подход, при който определени сиг- нали, снети от човешкото тяло (биомедицински сигнали), се трансформират в аудио формат и за транслирането им до отдалечен потребител се използва именно GSM, в стандартен режим на транслация - аудио комуникация. Обект на изследване е спецификата на аудио канала и по-специално честотната му лента, която е от значение за прекодирането на биосигналите в звук. За провеждане на изследването, в лабораторни условия, е разработена опитна установка, а резултатите са регистрирани и обработени в средата на MATLAB. Направено е заключение относно надеждността на аудиокомуникацията чрез GSM, за предаване на биомедицински сигнали.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 69, брой 3, стр. стр. 143-150, 2019, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Kanev, I. K., Iliev, I. T.
  Title: RESEARCH ON THE APPLICABILITY OF GSM FOR TRANSLATION OF SOUND CONVERTED BIOMEDICAL SIGNALS
  Keywords: Ambulatory patient monitoring, patient telemetry, GSM applications in medicine

  Abstract: Broadcasting of various types of data over GSM channels is a challenging task, since the main purpose of this type of communication is voice communication, whereby other forms of signals are suppressed to the maximum extent. Considering this fact, this article presents an approach whereby certain signals taken from the human body (biomedical signals) are transformed into audio format (a process known as sonication) and used to transmit to a remote user GSM, in standard translation mode - audio communication. The subject of study is the specificity of the audio chan- nel and in particular its frequency band, which is important for the transcoding of bio signals into sound. An experimental unit was developed for laboratory testing and the results were recorded and processed in MATLAB. A conclusion is made regarding the reliability of audio communication via GSM for transmitting biomedical signals.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 69, issue 3, pp. 143-150, 2019, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright ТУ-София

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание