Оригинал (Original)
Автори: Соколов, Е. Е., Павлов, Н. Л.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА НА КОНВЕРТИРАН ЕЛЕКТРОМОБИЛ
Ключови думи: електромобил, конверсия, масов център, местоположение, ускорение.

Абстракт: В статията се извършват измервания на теглото на предната и задна ос на автомобили с различен брой хора и различен полезен товар. Определят се масата и местоположението на масовия център на автомобил, конверсиран в електромобил. Изследвано е влиянието им върху теглително-сцепните свойства, способността за изкачване по наклони, стартиране и спиране. Резултатите получени от измерванията на конверсирания и конвенционалния автомобил са анализирани и представени графично.

Библиография

  Издание

  Научни трудове на Русенския университет, 2019, България, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", том 58, брой 1, 2019, България, Русе, ISSN 2603-4123

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Sokolov, E. E., Pavlov, N. L.
  Title: STUDY OF SOME EXPLOITATION PROPERTIES OF CONVERTED ELECTRIC VEHICLE
  Keywords: electric vehicle, conversion, mass center, location, gradeability, acceleration.

  Abstract: In the paper measurements of the weight of the front and rear axle of vehicles with different number of people and different payload are made. The mass and location of the mass center of a motor car converted to an electric car are determined. Their influence on the traction properties, the ability of climbing the inclines, spead and acceleration was investigated. The results obtained from the measurements of the converted and conventional vehicles are presented and analyzed.

  References

   Issue

   Proceedings of University of Ruse, 2019, Bulgaria, Ruse, University of Ruse "Angel Kanchev", vol. 58, issue 1, 2019, Bulgaria, Ruse, ISSN 2603-4123

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание