Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Tsanev, T. D., Aleksandrova, M. P., Tzaneva, B. R., Videkov, V. H.
Title: An approach for nanostructuring of piezoelectric materials by template-assisted growth in porous aluminum oxide
Keywords: nanostructuring of piezoelectric materials, template-assisted growth, piezoelectric nanowires

References

    Issue
    45th International Conference on Micro & Nano Engineering, Rhodes Greece, September 23rd - 26th, 2019, Greece,

    Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в реферирано издание

    Въведена от: доц. д-р Мария Петрова Александрова-Пандиева