Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М.
Заглавие: Съгласуване на задвижванията при пробивни машини с цифрово- програмно управление
Ключови думи: пробивни машини, геометричен модел, съгласуване на задвижванията

Библиография

  Издание

  Годишник на Тeхнически университет - София, том 69, брой 2, стр. стр. 81-90, 2019, България, Созопол, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zhilevski, M. M.
  Title: Coordination of the drives in drilling machines with digital program control
  Keywords: drilling machines, geometrical model, coordination of drives

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 69, issue 2, pp. 81-90, 2019, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.