Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М.
Заглавие: Разработка на пулт за управление за клас пробивно- разстъргващи машини с ЦПУ
Ключови думи: металорежещи машини, ЦПУ, пулт за управление

Абстракт: В настоящата статия са представени особеностите на пулта за управление на клас пробивно- разстъргващи машини с цифрово- програмно управление като са отчетени изискванията на потребителя и нуждите на механичната обработка. Показани са електрическите схеми със съответните сигнали, с които се осъществява връзката със СЦПУ.

Библиография

  Издание

  TechCO, Технически колеж - Ловеч, том 1, стр. стр. 175-180, 2019, България, Ловеч, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISSN 2535-079X
  Autors: Zhilevski, M. M.
  Title: Development of a control panel for the control for a class of CNC drilling machines
  Keywords: machine tools, CNC, control panel

  Abstract:

  References

   Issue

   TechCO, vol. 1, pp. 175-180, 2019, Bulgaria, Lovech, University Publishing House "Vasil Aprilov" - Gabrovo, ISSN 2535-079X

   Вид: публикация в национален форум