Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М.
Заглавие: Проблеми при модернизацията на клас пробивно- разстъргващи машини с ЦПУ
Ключови думи: пробивно- разстъргващи машини, електрозадвижвания

Абстракт: В настоящата статия са показани обобщени класификации на металорежещите машини и задвижвания, които ги изграждат. Формулирани са основните изисквания към системата за електрозадвижване и са анализирани проблемите при модернизацията на един клас пробивно- разстъргващи машини с ЦПУ.

Библиография

  Издание

  TechCO, Технически колеж - Ловеч, том 1, стр. стр. 101-108, 2019, България, Ловеч, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISSN 2535-079X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zhilevski, M. M.
  Title: Problems in modernization of a class of CNC drilling machines
  Keywords: drilling machines, electric drives

  Abstract:

  References

   Issue

   TechCO, vol. 1, pp. 101-108, 2019, Bulgaria, Lovech, University Publishing House "Vasil Aprilov" - Gabrovo, ISSN 2535-079X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум