Оригинал (Original)
Автори: Манолова, Р. Г.
Заглавие: АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЯ НА СЕЛЕКТОРЕН МЕХАНИЗЪМ ОТ ИЗПЛИТАЩИ СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКОПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ
Ключови думи: плосколетачни автомати, трикотажна техника, изплитащи системи, плетене, селектори

Абстракт: В публикацията е предложена нова конструкция за селекторен механизъм част от изплитащите системи за плоскоплетачни автомати. Предложената конструкция е предназначени за работа с плетачни игли със специфичен профил на задвижващите пети, което практически представлява и основната новост в конструкцията. Конструкцията е разработена в 3D модел в среда на Solidworks, което дава отлични възможности за динамична визуализация на предложената конструкция и взаимодействието ѝ с плетачната игла.

Библиография

  1. Манолова Р., 2017, ”Автоматизирано проектиране на предложение за нова конструкция на езичкова игла за плоскоплетачен автомат”, БСИП, том бр.32/2017г., стр. стр. 29-33
  2. Стоилов Т., 2008, „Машини и процеси в трикотажното производство”, София, издателство на Технически университет - София
  3. H. STOLL GMBH & CO. KG, 1987, „Flat knitting machine having a needle selector device.”, GERMANY, <4 686 839>
  4. H. STOLL GMBH & CO. KG., 2004, „Stoll Service Center Basic Training CMS.”, GERMANY, Stollweg 1, D-72760 Reutlingen: GERMANY
  5. SHIMA SEIKI MFG. LTD., 2005, „SES 122RT Product manual.”, Japan, Japan: Osaka

Издание

Българско списание за инженерно проектиране, том 39, брой 39, стр. стр. 5-10, 2019, България, София, Машиностроителен факултет, Технически университет-София, ISSN 1313-7530

Издателските права се държат от „Българско списание за инженерно проектиране”

Пълен текст на публикацията

Autors: Manolova, R. G.
Title: AUTOMATED DESIGN OF PROPOSAL FOR NEW CONSTRUCTION SELECTOR MECHANISM OF CAM SYSTEMES FOR FLAT KNITTING AUTOMATIC MACHINE
Keywords: Flat knitting machines, knitwear, cam systems, knitting, selectors

Abstract: In the publication a new construction for a selector mechanism is proposed, part of the cam systems for flat knitting machines. The proposed construction is designed to work with knitting needles with a specific profile of the needle butts, which is also the basic novelty of the construction. The design has been developed in a 3D model in Solidworks environment, which gives excellent possibilities for dynamic visualization of the proposed construction and its interaction with the knitting needle.

References

  1. Манолова Р., 2017, ”Автоматизирано проектиране на предложение за нова конструкция на езичкова игла за плоскоплетачен автомат”, БСИП, том бр.32/2017г., стр. стр. 29-33
  2. Стоилов Т., 2008, „Машини и процеси в трикотажното производство”, София, издателство на Технически университет - София
  3. H. STOLL GMBH & CO. KG, 1987, „Flat knitting machine having a needle selector device.”, GERMANY, <4 686 839>
  4. H. STOLL GMBH & CO. KG., 2004, „Stoll Service Center Basic Training CMS.”, GERMANY, Stollweg 1, D-72760 Reutlingen: GERMANY
  5. SHIMA SEIKI MFG. LTD., 2005, „SES 122RT Product manual.”, Japan, Japan: Osaka

Issue

Bulgarian Journal for Engineering Design, vol. 39, issue 39, pp. 5-10, 2019, Bulgaria, Sofia, Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia, ISSN 1313-7530

Copyright „Българско списание за инженерно проектиране”

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание