Оригинал (Original)
Автори: Ружеков, Г. Т., Раков, Б. Й.
Заглавие: Многомерно ПИД управление на лабораторен модел „Многосвързан обект“
Ключови думи: Лабораторен стенд,Многомерен ПИД-регулатор, Програми-руем логически контролер, SCADA

Абстракт: Разработено е тримерно ПИД управление на многосвързан обект. Разработена е система за автоматична настройка на регулаторите. Използва се подхода за независим синтез, при който се извършва статична компенсация на кръстосаните връзки.Термичният обект представлява четири термично свързани модула (три с нагревател и един с вентилатор за охлаждане), който представлява многосвързан обект с четири входа и с четири изхода. В случая се управляват трите модула с нагревател, а модулът с вентилатор се използва за създаване на товарни смущения. Обекти с подобни характеристики са разпространени в индустрията.

Библиография

  Издание

  , том 69, брой 2, стр. стр. 363-370, 2019, България, Технически университет София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ruzhekov, G. T., Rakov, B. Y.
  Title: Multivariable PID control of laboratory model “multi input multi output (MIMO) plant”
  Keywords: Laboratory stand, Multi-dimensional PID, Programmable logic control-ler, SCADA.

  Abstract: Multivariable PID control of MIMO thermal object has been designed. A system for auto-tuning of PID parameters has been developed. The independent design approach is used with static compensation.The thermal plant consists of four thermally connected modules (three with a heater and one with a cooler), which is a MIMO object with four inputs and four outputs. In this study, the tree heater modules are controlled and the fan module is used to create load disturbances. Objects with similar characteristics are spread in the industry.

  References

   Issue

   , vol. 69, issue 2, pp. 363-370, 2019, Bulgaria, Technical university of Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум