Оригинал (Original)
Автори: К. Кьосев., Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т.
Заглавие: Децентрализирано ПИД управление на многомерен аналогов модел на обект
Ключови думи: Аналогов модел, Програмируем Логически Контролер,Многомерна система за управление, Децентрализирано ПИД управление, SCADA

Абстракт: Много често обектите в индустрията са многоконтурни, в които има съществено влияние между отделните контури.Разработен е аналогов лабораторен модел на обекта с три входа и три изхода, с кръстосани връзки между каналите. Реализирана е система за децентрализирано ПИД управление с Програмируем Логически Контролер (ПЛК), като се използва метод за компенсация на взаимното влияние между каналите в установен режим.

Библиография

  Издание

  , том 69, брой 2, стр. стр. 307-315, 2019, България, Технически университет София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: K. Kyosev., Rakov, B. Y., Ruzhekov, G. T.
  Title: Decentralized PID control of analog MIMO plant model
  Keywords: Analog Model, Programmable Logic Controller, MIMO Control System, Multivariable PID Controller, SCADA

  Abstract: In the industry, systems in which the model has more than one or two inputs and outputs (MIMO systems) are very common. An analog laboratory model with three inputs and three outputs has been developed. A system for multi-dimensional PID control using Programmable Logic Controller (PLC) is realized, using a method for static compensation the influence between the channels.

  References

   Issue

   , vol. 69, issue 2, pp. 307-315, 2019, Bulgaria, Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум