Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л.
Заглавие: Възможности за намаляване на надлъжния наклон на товарните автомобили при спиране
Ключови думи: Товарен автомобил, спиране, окачване

Абстракт: В монографията са разгледани възможностите за намаляване на надлъжния наклон на каросерията на товарните автомобили при спиране, чрез промяна на еластичните и демпфиращите параметри на окачването.Направен обзор на спирачните системи и окачванията на съвременните товарни автомобили и са дефинирани целта и задачите на изследването. Представен е модел на движението на товарен автомобил при спиране, който отчита деформациите в окачването, вертикалните трептенията и ъгъла на надлъжен наклон на автомобила. Реализирани са числени експерименти при различни еластични и демпфиращи параметри на окачването, както и при различни стойности на спирачното закъснение и времена за протичане на процеса на спиране. Освен основното смущение, действащо при спиране са приложени и допълнителни смущения – кинематично от пътя и пулсации на спирачния момент, следствие работата на антиблокиращата система.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 1-110, 2019, България, Издателство на Техническия университет - София, ISBN 978-619-167-362-9

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Pavlov, N. L.
  Title: Possibilities for Reducing the Pitch Angle of the Trucks under Braking
  Keywords: Truck, braking, suspension

  Abstract: The monograph deals with the possibilities of reducing the longitudinal tilt of the truck bodies during braking, by changing the elastic and damping parameters of the suspension. A review of the braking systems and suspensions of modern trucks and the purpose and tasks of the study is given. A model of the movement of a truck when braking, which takes into account the deflection of the suspension is presented, the vertical oscillations and the angle of the longitudinal tilt of the vehicle. Numerical experiments were carried out on various elastic and damping parameters of the suspension, as well as at different brake deceleration values and different times of the braking process. In addition to the main disturbance acting on braking, additional disturbances as kinematic from the road surface and fluctuation in braking torques as a result of the operation of the anti-lock braking system have been applied.

  References

   Issue

   , pp. 1-110, 2019, Bulgaria, Publishing House of the Technical University - Sofia, ISBN 978-619-167-362-9

   Copyright ТУ-София

   Вид: монография/части от монография