Оригинал (Original)
Автори: Стефанова-Стоянова, В. В., Красимир Стоянов., Алексиева-Петрова, А. П.
Заглавие: Приложение на невронни мрежи в управлението на „умни“ (инфра)структури
Ключови думи: невронни мрежи; перцептрон; кибернетика; контролери с изкуствен интелект, интелигентна мрежа; машинно обучение; „умни“ (инфра)структури

Абстракт: В статията се предлагат нови тенденции за реализиране на интелигентни средства, инфраструктура, характеристиките и приложенията на невронните мрежи в областта на „умните“ (в т.ч. работни) пространства, „умните“ жилища и „умните“ системи. Невронните мрежи са по-нататъшно усъвършенстване на иновативни технологии за управление на процеси като машинно обучение, системи с изкуствен интелект и „умни“ инфраструктури.

Библиография

  Издание

  9та Балканска конференция по Информатика, 2019, България, София
  Autors: Stefanova-Stoyanova, V. V., Krassimir Stoyanov., AleksievaPetrova, A. P.
  Title: Application of neural networks in the management of "smart" (infra) structures
  Keywords: neural networks; perceptor; cybernetics; artificial intelligence controllers, smart grids; machine learning; "Smart" (infra)structures

  Abstract: The paper proposes new trends for the realization of intelligent tools, infrastructure, features, characteristics and applications of neural networks in these fields of "smart" (including working) spaces, "smart" homes and "smart" systems. Neural networks are the further development of innovative process management technologies such as machine learning, artificial intelligence systems and "smart" (infra)structures.

  References

   Issue

   9th Balkan Conference in Informatics, 2019, Bulgaria, Sofia

   Цитирания (Citation/s):
   1. Ivan Stankov, Business Intelligent Systems Data Processing, https://doi.org/10.1109/TELECOM50385.2020.9299542 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. D Gotseva, Y Tomov, P Danov , Web-Based Information System for City Transport Management, https://doi.org/10.1109/TELECOM50385.2020.9299563 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   3. N Nikolov, O Nakov, Design and Implementation of a System for Remote IoT Device Management, https://doi.org/10.1109/TELECOM50385.2020.9299568 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   4. Petko Danov, Kotlin vs Scala – а comparative study, Journal Computer and communications engineering, Vol. 14, No.1, 2020, ISSN 1314-2291 - 2020 - в български издания

   Вид: публикация в международен форум