Оригинал (Original)
Автори: Колева, Н. В., Пенева, Г. П.
Заглавие: ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МСП ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНДУСТРИЯ 4.0
Ключови думи: Industry 4.0; Internet of Things (IoT); Industrial Internet

Библиография

  Издание

  , 2019, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Koleva, N. V., Peneva, G. P.
  Title: AN EMPIRICAL STUDY ON THE READINESS OF BULGARIAN SMEs TO IMPLEMENT INDUSTRY 4.0
  Keywords: Industry 4.0; Internet of Things (IoT); Industrial Internet of Things (IIoT); Smart Factories; Digitalization; Small and Medium-sized Enterprises (MSEs)

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Al Karmadi, К. & Andreev, O. (2022). Increasing Efficiency of Direct Delivery at Automated Container Terminal. XIV International Scientific Conference „Е- governance and Е-communications ‘22“, Sozopol, ISNN 2534-8523, pp. 115-126 - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. Стоянов, А. & Андреев, О. (2022). Анализ на приложимостта на различни технологии за рециклиране на полимери чрез процеса пиролиза и комбинацията им с технологии за постигане на минимален ефект върху околната среда. XIV Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации ‘22“, Созопол, ISNN 2534-8523, pp. 181-188 - 2022 - в български издания
   3. Andreev, O. & Al Karmadi, К. (2022). Smart Traffic Management at Automated Container Terminal. XIV International Scientific Conference „Е- governance and Е-communications ‘22“, Sozopol, ISNN 2534-8523, pp. 127-140 - 2022 - в български издания
   4. Al Karmadi, К., Andreev, О. (2022). Investigating Operations and Food Priority at Automated Container Terminal, XX Jubilee International Scientific Conference “Management and Engineering ‘22”, Sozopol, ISSN 1310-3946 pp. 49-54 - 2022 - в български издания
   5. Hristova, Z. (2022). An Empirical Study of the Awareness of Bulgarian SMEs Regarding the Nature and Characteristics of Lean Manufacturing. Proceedings of University of Rouse – 2022, v. 61, book 5.1 Economics and Management, ISSN 1311-3321 (print), ISSN 1311-3321 (print), pp 20-26 - 2022 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.