Оригинал (Original)
Автори: Колева, Н. В., Пенева, Г. П.
Заглавие: ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МСП ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНДУСТРИЯ 4.0
Ключови думи: Industry 4.0; Internet of Things (IoT); Industrial Internet of Things (IIoT); Smart Factories; Digitalization; Small and Medium-sized Enterprises (MSEs)

Библиография

  Издание

  , 2019, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Koleva, N. V., Peneva, G. P.
  Title: AN EMPIRICAL STUDY ON THE READINESS OF BULGARIAN SMEs TO IMPLEMENT INDUSTRY 4.0
  Keywords: Industry 4.0; Internet of Things (IoT); Industrial Internet of Things (IIoT); Smart Factories; Digitalization; Small and Medium-sized Enterprises (MSEs)

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.