Оригинал (Original)
Автори: Пенева, Г. П., Андреев, О. Д.
Заглавие: ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПОДСИСТЕМА, ВЛИЯЕЩИ НА ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНДУСТРИЯ 4.0
Ключови думи: Industry 4.0, Operations Management, Operations System, Cyber-Physical Systems, Internet of Things, Digitalization, Mass Customization

Библиография

  Издание

  , 2019, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Peneva, G. P., Andreev, O. D.
  Title: AN EMPIRICAL STUDY ON THE BASIC CHARACTERISTICS OF OPERATIONS SUB-SYSTEM INFLUENCING IMPLEMETATION OF INDUSTRY 4.0
  Keywords: Industry 4.0, Operations Management, Operations System, Cyber-Physical Systems, Internet of Things, Digitalization, Mass Customization

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.