Оригинал (Original)
Автори: Захариев, П., Гигов, Б. И., Георгиев, А.
Заглавие: Опитно определяне на регулаторните характеристики на мотокарна хидрообемна трансмисия
Ключови думи: мотокар, хидростатична трансмисия, автоматично регулиране на работния обем на помпа, пътни изпитвания

Абстракт: Изследвани са характеристиките на автоматичното управление на помпата на хидрообемната трансмисия на мотокар от фамилията „Рекорд-3“ в пътни условия.

Библиография

  1. Захариев П. и колектив, Изследване на теглително-скоростните показатели и горивната икономичност на мотокарите „Рекорд-3“, Отчет на тема по дог. 625-6/85 на НИС при ВМЕИ-София, 1986, 71 стр.

Издание

Сборник доклади на научно-техническата конференция с международно участие по двигатели и автомобили „MOTAUTO’93”, Семково, 22-25 ноември, стр. стр. 188÷195, 1993, България, София, НТС по машиностроене, ISBN 954-90272-4-4, УДК 629.113-582.2

Издателските права се държат от НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Пълен текст на публикацията

Autors: Zahariev, P., Gigov, B. I., Georgiev, A.
Title: Experimental determination of the regulatory characteristics of a forklift hydrostatic transmission
Keywords: forklift, hydrostatic transmission, automatic adjustment of the pump working volume, road tests

Abstract: The characteristics of the automatic control of the hydrostatic transmission of a forklift from the "Record-3" family in road conditions were investigated.

References

  1. Захариев П. и колектив, Изследване на теглително-скоростните показатели и горивната икономичност на мотокарите „Рекорд-3“, Отчет на тема по дог. 625-6/85 на НИС при ВМЕИ-София, 1986, 71 стр.

Issue

Proceedings of the scientific-technical conference with International participation under engines and cars "MOTAUTO'93", Semkovo, 22-25 November, pp. 188÷195, 1993, Bulgaria, Sofia, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISBN 954-90272-4-4, УДК 629.113-582.2

Copyright НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.