Оригинал (Original)
Автори: Димитров, Й. Н., Гигов, Б. И., Парлапанов, С. С.
Заглавие: Изследване режимите на работа на дизелов двигател и хидрообемна трансмисия с автоматично управление на помпата
Ключови думи: мотокар, хидростатична трансмисия, съвместна работа на ДВГ и хидротрансмисия

Абстракт: Въз основа на експериментални данни са получени аналитични зависимости за специфичния разход на гориво на дизелов двигател, коефициента на полезно действие и текущия работен обем на регулируема аксиално-бутална помпа за мотокарна хидрообемна трансмисия. Построени са съответните изолинии в координатна система въртящ момент – честота на въртене на една графика, показващи съвместната работа на двигателя и трансмисията.

Библиография

  1. Городецкий, К. И. и Михайлин, А. А., 1979, КПД объемных гидропередач, Тракторы и сельхозмашины, том 9, стр. стр. 10÷11
  2. Захариев, П., Гигов, Б. и Георгиев, А., 1993, Опитно определяне на регулаторните характеристики на мотокарна хидрообемна трансмисия, Сборник доклади на научно-техическа конференция с международно участие по двигатели и автомобили „MOTAUTO’93”, Семково, 22-25 ноември, стр. 188÷195, <София>, НТС по машиностроене
  3. Бабаев, О. М., Игнатов, Л. Н., Кисточкин, Е. С., Соколов, Г. С. и Цветков, В. А., 1987, Объемные гидромеханические передачи. Расчет и консруирование, под общей редакцией Е. С. Кисточкина, 256 стр., Ленинград, Машиностроение
  4. Ortwig, H., 1992, Automotiver Fahrantrieb für selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Antriebstechnik 31 (1992), том 3, стр. стр. 89÷93

Издание

Сборник доклади на научно-техническата конференция с международно участие по двигатели и автомобили „MOTAUTO’93”, Семково, 22-25 ноември, стр. стр. 170÷178, 1993, България, София, НТС по машиностроене, ISBN 954-90272-4-4

Издателските права се държат от НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimitrov, J. N., Gigov, B. I., Parlapanov, S. S.
Title: Examining the operating modes of a diesel engine and a hydrostatic transmission with automatic pump control
Keywords: forklift, hydrostatic transmission, co-operation of ICE and hydrotransmission

Abstract: Based on experimental data, analytical dependencies for the specific fuel consumption of a diesel engine, efficiency and current working volume of an adjustable axial piston pump for a forklift hydrostatic transmission are obtained. The corresponding isolines in the torque coordinate system - the rotational speed of a graph showing the co-operation of the engine and the transmission - were built.

References

  1. Городецкий, К. И. и Михайлин, А. А., 1979, КПД объемных гидропередач, Тракторы и сельхозмашины, том 9, стр. стр. 10÷11
  2. Захариев, П., Гигов, Б. и Георгиев, А., 1993, Опитно определяне на регулаторните характеристики на мотокарна хидрообемна трансмисия, Сборник доклади на научно-техическа конференция с международно участие по двигатели и автомобили „MOTAUTO’93”, Семково, 22-25 ноември, стр. 188÷195, <София>, НТС по машиностроене
  3. Бабаев, О. М., Игнатов, Л. Н., Кисточкин, Е. С., Соколов, Г. С. и Цветков, В. А., 1987, Объемные гидромеханические передачи. Расчет и консруирование, под общей редакцией Е. С. Кисточкина, 256 стр., Ленинград, Машиностроение
  4. Ortwig, H., 1992, Automotiver Fahrantrieb für selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Antriebstechnik 31 (1992), том 3, стр. стр. 89÷93

Issue

Proceedings of the scientific-technical conference with international participation under engines and cars "MOTAUTO'93", Semkovo, 22-25 November, pp. 170÷178, 1993, Bulgaria, Sofia, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISBN 954-90272-4-4

Copyright НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.