Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Д. С., Димитров, П. И., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Димитров, Е. Ц.
Заглавие: Изследване на влиянието на смеси от дизелово гориво и биогориво, произведено от слънчогледово масло, върху параметрите на горивния процес на дизелов двигател
Ключови думи: биогориво, естерифицирано слънчогледово масло, дизелово гориво

Абстракт: В изследването е направена количествена оценка на влиянието на съдържанието на биогориво, произведено от естерифицирано слънчогледово масло, в 5 % и 10 % смеси със стандартно дизелово гориво върху параметрите на горивния процес на дизелов двигател. Изследването бе проведено в една от лабораториите на катедра “Двигатели, автомобилна техника и транспорт” към Технически университет – София, а именно уредба за стендови изпитвания 125 kW. Уредбата е напълно комплектована с необходимите технически средства за определяне (със съответната точност) на мощностните, икономичните и токсичните показатели на двигателя.

Библиография

  Издание

  ЕКО Варна ‘08, 2008, България, Варна, ТУ-Варна
  Autors: Stoyanov, D. S., Dimitrov, P. I., Krastev, O. M., Velkov, K. H., Dimitrov, E. C.
  Title: Investigation of the influence of blends of diesel fuel and biofuel produced from sunflower oil on the parameters of the combustion process of a diesel engine
  Keywords: biofuel, esterified sunflower oil, diesel fuel

  Abstract: The study quantified the impact of the biofuel content produced from esterified sunflower oil in 5% and 10% blends with standard diesel fuel on diesel fuel combustion parameters. The study was conducted in one of the laboratories of the Department of Engines, Automotive Machinery and Transport at the Technical University of Sofia, namely 125 kW stand test plant. The system is fully equipped with the necessary technical means to determine (with appropriate accuracy) the engine power, economy and toxicity.

  References

   Issue

   EKO-VARNA'08, 2008, Bulgaria, Varna, TU-Varna

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание