Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М.
Заглавие: Анализ на енергийната ефективност на дизелови локомотиви серия 06 и 07 при движение по реален железопътен участък
Ключови думи: енергийна ефективност, дизелови локомотиви

Абстракт: Представено е проучване за влиянието на масата на влаковете върху потреблението на гориво в условията на различни реални железопътни маршрути. Въз основа на тези резултати е анализирана ефективността на локомотивите от серия 06 и 07, използвани от БДЖ. Изследването е проведено с помощта на симулационна програма, разработена от автора

Библиография

  Издание

  Транс Мотауто '07, стр. стр. 23-26, 2007, България, Русе, НТС, ISBN 978-954-9322-22-4
  Autors: Krastev, O. M.
  Title: Analysis of Energy Efficiency of Diesel Locomotives Series 06 and 07 During Traveling on Real Railway Roads
  Keywords: energy efficiency, diesel locomotives

  Abstract: In the paper is presented study about the influence of trains’ mass over fuel consumption in different real railway routes. Based on these results is analyzed the efficiency of locomotives series 06 and 07 used from BDZ. The examination is conducted with simulation program developed by the author

  References

   Issue

   Trans Motauto '07, pp. 23-26, 2007, Bulgaria, Ruse, STU, ISBN 978-954-9322-22-4

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание