Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Стоянов, Д. С.
Заглавие: Метод за енергийно ефективно разпределение на времевия ресурс в междугарията на железопътен участък
Ключови думи: енергийна ефективност, дизелов локомотив

Абстракт: Изложени са теоретичните основи и е описан метод за енергийно ефективно разпределение на времевия ресурс в междугарията на железопътен участък, даващ решение на горната задача. На основата на анализ са формулирани общи принципи за извършване на разпределение на времепътуванията в отделните междугария и са дадени основните етапи за реализирането на метода

Библиография

  Издание

  Транс Мотауто '07, стр. стр. 27-30, 2007, България, Русе, НИС, ISBN 978-954-9322-22-4
  Autors: Krastev, O. M., Stoyanov, D. S.
  Title: Method for Energy Efficient Time Resource Distribution Between Stops By a Given Running Time On a Railway Line
  Keywords: energy efficiency, diesel locomotives

  Abstract: The theoretical principles and description of a method have been given which allows achieving an optimal distribution of the running time between stops guaranteeing minimal energy consumption by the locomotive. After analyzing dependences of energy consumption on running time the basic conditions have been defined for an optimal time resource distribution. A short description of the procedure for practical application of the method has been given

  References

   Issue

   Trans Motauto '07, pp. 27-30, 2007, Bulgaria, Ruse, STU, ISBN 978-954-9322-22-4

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание