Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Людмил Костадинов Димитров.
Заглавие: Устройство за поддържане на дизеловите локомотивите в работно състояние
Ключови думи: Железопътен транспорт, дизелови локомотиви, работно състояние

Абстракт: Описано е устройство за поддържане на дизелови локомотиви в работно състояние. Устройството е разработено по поръчка от БДЖ ЕАД и е специализирано за локомотиви серии 52 и 55, но с минимални изменения може да се използва и за други серии. Устройството е свързано с локомотиви и помага да се поддържа температурата на охлаждане течност и хидравлика в диапазона от 45 ÷ 55 °С

Библиография

  Издание

  Транс Мотауто '07, стр. стр. 31-34, 2007, България, Русе, ISBN 978-954-9322-22-4
  Autors: Krastev, O. M., L. K. Dimitrov.
  Title: Device for Keeping Diesel Locomotives in Working Condition
  Keywords: railways, diesel locomotives, working condition

  Abstract: In the paper is described device for keeping diesel locomotives in working condition. The device is developed to order from BDZ and is specialized for locomotives series 52 and 55. The device is connected to locomotives and helps to keep the temperature of cooling liquid and hydraulic transmission in the range of 45÷55 °С

  References

   Issue

   Trans Motauto '07, pp. 31-34, 2007, Bulgaria, Ruse, ISBN 978-954-9322-22-4

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание