Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Д. С., Димитров, П. И., Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Димитров, Е. Ц.
Заглавие: Експериментално изследване на влиянието на смеси от дизелово гориво и биогориво, произведено от слънчогледово масло, върху мощностно-икономичните и токсичните показатели на дизелов двигател
Ключови думи: дизелов двигател, дизелово гориво, биогориво

Абстракт: Представено е изследване, което дава количествена оценка на влиянието на 5% и 10% смеси от дизелово гориво и био-гориво върху енергийно-икономически и токсични параметри на дизеловия двигател.

Библиография

  Издание

  Транс Мотауто '06, 2006, България, Варна, НТС, ISBN 954-9322-19-Х
  Autors: Stojanov, D. S., Dimitrov, P. I., Krastev, O. M., Velkov, K. H., Dimitrov, E. C.
  Title: Experimental Research on the Influence of Mixtures Forms Diesel Fuel and Bio-Fuel, From Sunflower Oil, Over Power-Economic and Toxically Parameters of Diesel Engine
  Keywords: Diesel Engine, Diesel Fuel, Bio-fuel

  Abstract: It is presented a piece of research, which gives a quantitative valuation on the influence of 5 % and 10 % mixtures form diesel fuel and bio-fuel over power-economic, and toxically parameters of diesel engine.

  References

   Issue

   Trans Motauto '06, 2006, Bulgaria, Varna, STU, ISBN 954-9322-19-Х

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание