Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, Б. А., Стоилов, В. М., Кръстев, О. М.
Заглавие: Избор на целесъобразна система за ремонта на контактната мрежа и устройствата по сигнализация, централизация и блокировки в МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД.
Ключови думи: Организация на ремонта, Oптимизация на структурата

Абстракт: Направен е анализ и е предложена подробна структура на отдели “Контактна мрежа” и “Телекомуникация и сигнализация” в състава на ново железопътно предприятие в Мини “Марица–Изток ЕАД”. Тя е класическа, линейна структура с директно управление, формулиране на задълженията към отделните нива и йерархичен контрол от горе на долу при избягване на кръстосване на възлаганите задачи към изпълнителите. Тази структура е приложима в условията на други големите предприятия в Република България.

Библиография

  Издание

  Транс-Мотауто'06, стр. стр. 7-9, 2006, България, Варна, НТС, ISBN 954-9322-19-X
  Autors: Damjanov, B. A., Stoilov, V. M., Krastev, O. M.
  Title: Choice of Ratoinal System for Maintenance and Repair of Catenary and Signaling Eguipment in the Marittza-Iztok Ltd Company
  Keywords: Organization of The Repair, Structure Optimization

  Abstract: An analysis has been made and a detailed structure of the Contact Network and Telecommunications and Signaling departments has been proposed in the composition of a new Maritza-East EAD Railway Company. It is a classical, linear structure with direct management, the formulation of duties to the individual levels, and hierarchical control from top to bottom in avoiding the crossover of assignments to performers. This structure is applicable in the conditions of other large enterprises in the Republic of Bulgaria.

  References

   Issue

   Trans-Motauto'06, pp. 7-9, 2006, Bulgaria, Varna, NTS, ISBN 954-9322-19-X

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание