Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М.
Заглавие: Хидравлично и топлотехническо изследване на процесите в охладителната система на дизелов локомотив серия 07
Ключови думи: дизелови локомотиви, охладителна система, ефективност

Абстракт: В материала са представени резултати от проведени в реални експлоатационни условия изследвания на хидродинамичните и топлинните процесите в охладителната система на дизелов локомотив серия 07. На базата на тези изследвания са направени изводи за ефективността от работата на охладителната система на два дизелови локомотива.

Библиография

  Издание

  ЕКО-ВАРНА '06, 2006, България, Варна, ТУ-Варна
  Autors: Krastev, O. M.
  Title: Hydraulic and Thermotechnical Study of the Cooling System of a Diesel Locomotive Series 07
  Keywords: diesel locomotives, cooling system, efficiency

  Abstract: The material presents the results of real-time studies of the hydrodynamic and thermal processes in the cooling system of the diesel locomotive series 07. On the basis of these studies, conclusions were drawn about the efficiency of the operation of the cooling system of two diesel locomotives.

  References

   Issue

   EKO-VARNA'06, 2006, Bulgaria, Varna, TU-Varna

   Вид: пленарен доклад в международен форум