Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Кръстев, О. М.
Заглавие: Методика за изследване на основните характеристики на газодинамичните процеси в спирачните системи на дългосъставните и нехомогенни товарни влакове.
Ключови думи: Влакове, Спирачни системи, Газо-динамични процеси

Абстракт: Представени са методи за провеждане на изследвания на газо-динамични процеси при спирачните системи на дългосъставни товари влакове. Те се имитират на стенд, която възпроизвежда спирачните системи на влак в реални размери (до 48 вагона с четири оси и 750 m дължина на основния въздухопровод) и функционен вентил тип KE 1c – SL). Методите изследват скоростта на разпространение на команден импулс при различна интензивност на спиране, разпространението на спирачната вълна и разпределение на налягането PL по дължината на влака. Изследванията са извършени за хомогенни и нехомогенни товарни влакове с различна дължина. Нехомогенността от гледна точка на спирачната система се дефинира при различен режим на функционалните вентили. Този тип изследвания имат основополагаща роля за изясняването на характера на силите, появяващи се при спиране на дългосъставните и нехомогенни товарни влакове, разработване на норми и технология на спиране на влаковете по системата “LL“ – дълъг локомотив и др. Те ще д

Библиография

  Издание

  TRANS & MOTAUTO ’04, 2004, България, Пловдив
  Autors: Velkov, K. H., Krastev, O. M.
  Title: Methods for Investigations of Basic Characteristics of Gas-Dynamic Processes in Breaking Systems of Long and Non-Homogeneous Freight Trains
  Keywords: Trains, Breaking System, Gas-Dynamic Processes

  Abstract: There are presented methods for carrying out investigations of gas-dynamic processes in breaking systems of long freight trains. They are imitating on stand, which reproduce in real size breaking system of a train with 48 four axles’ wagons (196 axles and 750 m length of main aerial conductor) and breaks type KE 1c – SL. The methods propose investigation of speeds of propagation of command pulse in different intensity of stopping and also propagation of breaking wave and distribution of pressure PL along the length of train. Investigations are doing for homogeneous and non-homogeneous freight trains with different length. Non-homogeneity from point of view of breaking systems is defining by different regime of functional valves.

  References

   Issue

   TRANS & MOTAUTO ’04, 2004, Bulgaria, Plovdiv

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.