Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Димитров Й. Н., Гигов, Б. И., Моллов Я. Й.
Заглавие: Стенд за изследване на автоматична хидромеханична трансмисия за леки автомобили
Ключови думи: лабораторни изследвания, автоматични хидродинамични трансмисии за леки автомобили

Абстракт: В доклада са описани конструкцията на стенд за изследване на автоматична хидромеханична трансмисия за леки автомобили, разработен на основата на стенд за изследване на хидрообемна трансмисия, измервателната апаратура, с която е оборудван стенда и възможностите на същия за изследване на различни характеристики на отделните елементи на изпитваната трансмисия.

Библиография

  1. Димитров Й., Гигов, Б. и Стойнев, Б., 1993, Стенд за изследване на хидрообемна трансмисия, Селскостопанска техника, том 6-7, стр. стр. 28÷31
  2. Гигов, Б. и Моллов, Я., 2000, Конструктивни особености, управление и възможности на автоматичната хидромеханична трансмисия К175, Научна конференция с международно участие „Motauto 2000”, Сборник доклади, стр.188÷192, София, Република България, 18-20 октомври, 2000 г, <София>, НТС по машиностроене

Издание
Сборник доклади "Автомобили, транспортна инфраструктура и въздухоплавателни средства" на VII Международна научно-техническа конференция "MOTAUTO 2000", София, 18-20 октомври, том II, стр. стр. 193÷197, 2000, България, София, НТС по машиностроене, ISBN 954-90272-4-4

Издателските права се държат от НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimitrov J. N., Gigov, B. I., Mollov Ja. J.
Title: Bench for testing of a hydro-mechanical car transmission
Keywords: laboratory tests, conventional automatic transmissions for cars

Abstract: The report describes the construction of an test bench for automatic hydro-mechanical transmission for cars, developed on the basis of a test bench for the study of a hydrostatic transmission, the measuring equipment, with which the test bench is equipped and its capabilities for testing different characteristics of the individual components of the test transmission.

References

  1. Димитров Й., Гигов, Б. и Стойнев, Б., 1993, Стенд за изследване на хидрообемна трансмисия, Селскостопанска техника, том 6-7, стр. стр. 28÷31
  2. Гигов, Б. и Моллов, Я., 2000, Конструктивни особености, управление и възможности на автоматичната хидромеханична трансмисия К175, Научна конференция с международно участие „Motauto 2000”, Сборник доклади, стр.188÷192, София, Република България, 18-20 октомври, 2000 г, <София>, НТС по машиностроене

Issue
Proceedings "Automobiles, transport infrastructure and aircrafts" on VII International scientific-technical conference "MOTAUTO 2000", Sofia, 18-20 october, vol. II, pp. 193÷197, 2000, Bulgaria, Sofia, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISBN 954-90272-4-4

Copyright НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.

Въведена от: доц. д-р Бойко Иванов Гигов