Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И., Моллов, Я, Й.
Заглавие: Конструктивни особености, управление и възможности на автоматичната хидромеханична трансмисия К175
Ключови думи: хидротрансформатор, планетни предавки, хидродинамична автоматична трансмисия, закон за превключване на предавките

Абстракт: Разгледана е конструкцията, управлението, кинематичната схема и възможностите за използване в лек автомобил с предно задвижване, за осигуряване на необходимия брой предавки и законите на превключване, определящи оптималния режим на ДВГ.

Библиография

  1. "Hyundai repair case study for automatic transaxle" - Export technical administration department, 1995, Seoul, South Korea
  2. "Hyundai Service training guide Passenger" - Export technical administration department, 1995, Seoul, South Korea

Издание
Сборник доклади "Автомобили, транспортна инфраструктура и въздухоплавателни средства" на VII Международна научно-техническа конференция "MOTAUTO 2000", София, 18-20 октомври, том II, стр. стр. 188÷192, 2000, България, София, НТС по машиностроене, ISBN 954-90272-4-4

Издателските права се държат от НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Пълен текст на публикацията

Autors: Gigov, B. I., Mollov, Ja. J.
Title: Specific features of the design, control and possibilities of automatic hydromehanical transmission K175
Keywords: Conventional Automatic Transmission, Switching Laws, Planetary Gear Box, Torgue Converter

Abstract: The design, management, kinematic scheme and the possibilities for use in a car with front drive have been explored to provide the necessary number of gears and switching laws defining the optimal ICE mode.

References

  1. "Hyundai repair case study for automatic transaxle" - Export technical administration department, 1995, Seoul, South Korea
  2. "Hyundai Service training guide Passenger" - Export technical administration department, 1995, Seoul, South Korea

Issue
Proceedings "Automobiles, transport infrastructure and aircrafts" on VII International scientific-technical conference "MOTAUTO 2000", Sofia, 18-20 october, vol. II, pp. 188÷192, 2000, Bulgaria, Sofia, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISBN 954-90272-4-4

Copyright НТС по машиностроене, trans & MOTAUTO

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.

Въведена от: доц. д-р Бойко Иванов Гигов