Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Евтимова М.М.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРИТЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС ПРИ РАБОТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ С КОНВИНЦИОНАЛНО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И БИОГОРИВА ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
Ключови думи: растителни масла, дизелови двигатели, ефективна мощност, нал

Библиография

  Издание

  TRANS&MOTAUTO'2008, 2008, България, Созопол, ISSN 1313-5031
  Autors: Velkov, K. H., Krastev, O. M., Evtimova M.M.
  Title: ANALYSIS OF THE TECHNICAL AND ECONOMICAL INDEXES AND PARAMETERS OF THE WORKING PROCESS OF A DIESEL ENGINE OPERATING WITH PETROL AND PLANT BIO FUELS
  Keywords: petrol-vegetable oil, diesel engines, effective power, cylinder pressure

  References

   Issue

   TRANS MOTAUTO'2008, 2008, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-5031

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание