Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х.
Заглавие: СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТРИБОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ ВЪВ ФРИКЦИОННИТЕ ВЪЗЛИ НА СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ
Ключови думи: фрикционни възли на спирачните системи, водородно износване

Библиография

  Издание

  TRANS&MOTAUTO'2008, 2008, България, Созопол, ISSN 1313-5031
  Autors: Velkov, K. H.
  Title: SPECIFIC FEATURES OF TRIBOLOGICAL CONDITION OF THE BRAKE SYSTEM'S FRICTION GROUPS
  Keywords: railway brake friction unit, hydrogen wearing

  References

   Issue

   TRANS MOTAUTO'2008, 2008, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-5031

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание