Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х.
Заглавие: НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РАПРОСТРАНЕНИЕ НА КОМАНДНИЯ ИМПУЛС ВЪВ ВЛАКОВИТЕ СПИРАЧНИ СИСТЕМИ
Ключови думи: спирачни системи на влакоивете, команден импулс

Библиография

  Издание

  ЕКОВАРНА'2008, том 15, стр. стр. 58,65, 2008, България, Варна, ISBN 954-20-00030
  Autors: Velkov, K. H.
  Title: SOME SPECIFIC FEATURES OF SPENDING PROCESSES OF THE COMMAND IMPULSE IN TRAIN BRAKING SYSTEMS
  Keywords: railway brake systems, command impulse

  References

   Issue

   EKOVARNA'2008, vol. 15, pp. 58,65, 2008, Bulgaria, Varna, ISBN 954-20-00030

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание