Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Кръстев, О. М.
Заглавие: РАЗШИРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧЕБНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОМПЛЕКС НА КАТЕДРА "жЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА
Ключови думи: влакови спирачни системи, стенд за газо-динамични изследвани

Абстракт: В доклада са представени възможностите на извършената модернизация на Стенд за газо-динамични изследвания на влакови спирачни системи, намиращ се в лабораторния комплекс на катедра "Железопътна техника " на Технически университет - София. Разгледана е изцяло обновената измервателна апаратура, както и кръга от задачи, които могат да се решават след модернизацията.

Библиография

  Издание

  ЕКОВАРНА'2008, том 15, стр. стр. 26,33, 2008, България, Варна, ISBN 954-20-00030
  Autors: Velkov, K. H., Krastev, O. M.
  Title: EXPANDING THE POSSIBILITIES OF THE LABORATORY OF THE DEPARTMENT OF RAILWAY ENGINEERING
  Keywords: railway brake systems, test bench for railway brake systems

  Abstract:

  References

   Issue

   EKOVARNA'2008, vol. 15, pp. 26,33, 2008, Bulgaria, Varna, ISBN 954-20-00030

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание