Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Кръстев, О. М.
Заглавие: Оценка на мястото на железопътния транспорт при предоставяне на транспортни услуги в България
Ключови думи: железопътен транспорт, транспортна система, транспортна услу

Абстракт: Представена е оценка на състоянието на железопътния транспорт и неговото място в транспортната система на Република България. Установени са големи проблеми, които водят до влошаване на транспортната услуга и възпират пътниците да използват железопътната линия. Изследването е проведено като част от задача, възложена на изследователи от три университета. Целта на задачата е да се подобри обслужването на железопътния транспорт в Република България чрез закупуване на нов подвижен състав.

Библиография

  Издание

  RAILCON’18, стр. стр. 201-204, 2018, Сърбия, Ниш, ISBN 978-86-505-105-6
  Autors: Velkov, K. H., Krastev, O. M.
  Title: Evaluation Of The Place Of Railway Transport In The Provision Of Transport Services In Bulgaria
  Keywords: railway transport, transport system, transport service

  Abstract: An evaluation of the state of the railway transport and its place in the transport system of the Republic of Bulgaria is presented. Major problems have been identified that lead to deterioration of the transport service and deter passengers from using the railway. The research was carried out as part of a task assigned to researchers from three universities. The aim of the task is to improve rail transport service in the Republic of Bulgaria by purchasing new rolling stock.

  References

   Issue

   RAILCON’18, pp. 201-204, 2018, Serbia, Niš, ISBN 978-86-505-105-6

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание