Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Велков, К. Х.
Заглавие: Анализ на факторите, влияещи върху ефективността на пътническия железопътен транспорт в България
Ключови думи: железопътен транспорт, ефективност, пътнически транспорт

Абстракт: Представен е анализ на факторите, влияещи върху ефективността на пътническия транспорт. Анализът е част от задачата на изследователите от три университета и е насочена към подобряване на железопътния транспорт в Република България чрез закупуване на нов пътнически подвижен състав. Анализирани са факторите, влияещи върху ефективността на пътническия транспорт и са идентифицирани най-важните от тях. Направен е анализ на пътникопотока и въз основа на него са предложени пет варианта за обновяване на пътническия подвижен състав. Най-ефективният вариант е модернизирането на подвижния състав на бързите влакове с висока рентабилност на големите железопътни линии.

Библиография

  Издание

  RAILCON’18, стр. стр. 197-200, 2018, Сърбия, Ниш
  Autors: Krastev, O. M., Velkov, K. H.
  Title: Analysis Of The Factors Influencing The Efficiency Of Passenger Railway Transport In Bulgaria
  Keywords: rail transport, efficiency, passenger transport

  Abstract: An analysis of the factors influencing the efficiency of passenger transport is presented. The analysis is part of a task set to researchers from three universities and is aimed at improving railway transport service in the Republic of Bulgaria by purchasing new passenger rolling stock. The factors influencing the efficiency of passenger transport are analysed and the most important of them are identified. An analysis of passenger flow has been made and on the basis of it five options are proposed for renewal of passenger rolling stock. The most efficient option is that of upgrading the rolling stock of fast trains with high cost-effectiveness on major railways.

  References

   Issue

   RAILCON’18, pp. 197-200, 2018, Serbia, Niš

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание