Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Мазнички, В. Й.
Заглавие: Замяна на преводачите на налягане тип DÜ15 в спирачната система на локомотиви серии 06 и 46.
Ключови думи: спирачна уредба, преводачи на налягане, локомотиви, модерниз

Абстракт: Преводачите налягане DÜ15 са важни елементи в спирачното оборудване на локомотивите от сериите 06 и 46, които са в експлоатация в българския железопътен транспорт. Тези преводачи на налягане осигуряват двустепенно спиране в зависимост от позицията на кран-машиниста и скоростта на движение, но за съжаление са прекалено стари като дизайн и има проблеми с обслужването им. Основните повреди са: повредена водеща мембрана, лостове и управление на ролката. Този доклад е посветен на подмяната на тези мембрани с модерни, за да се реализира спирачка тип R. Всъщност това е модернизация на локомотивната спирачна уредба на тези серии локомотиви.

Библиография

  Издание

  БУЛТРАНС-2018, стр. стр. 110-112, 2018, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-955X
  Autors: Velkov, K. H., Kastev, O. M., Maznichki, V. J.
  Title: Replacement of the pressure converter DÜ15 in the brake equipment of the locomotives series 06 and 46.
  Keywords: brake system, pressure transducers, locomotives, modernization,

  Abstract: The locomotive pressure converter DÜ15 are quite important elements in the brake equipment of the locomotives series 06 and 46 which are in service in Bulgarian railway transport. These pressure converters produce two-stage braking, depending on the brake position and speed, unfortunately they are too old as a design and there are problems with them in the service. The main are: damaged leader membrane, wearing on the levers and wearing on the roller. This report is dedicated to the replacement these relays with modern in order to realized brake type “R”. In fact this is modernization of the locomotive brake equipment

  References

   Issue

   BULTRANS-2018, pp. 110-112, 2018, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание