Оригинал (Original)
Автори: Димова, Б. Д.
Заглавие: “Конструкционна якост” - Методични указания и протоколи за лабораторни упражнения
Ключови думи: якостни изчисления, теория на еластичноста, видове съпротива

Абстракт: Ръководството по „Конструкционна якост” за лабораторни упражнения е предназначено за магистърската степен на студентите от Факултета по Транспорт на Техническия Университет – София, изучаващи тази дисциплина. Разглежданите теми в ръководстото разширяват познанията на бъдещите специалисти в областта на поведението на материалите в реалните конструкции на транспортни средства. Те обхващат основните понятия, предпоставки и хипотези, необходими за извършване на якостни изчислени, като са представени и необходимите алгоритми за решаване на реални проблеми. Основните теми са: якостни изчисления на различни видове елементи, поведение на материалите над границата на провлачване - носеща способност, остатъчни напрежения, умора на материалите,поведение на материалите при високи температури, релаксация на напреженията.

Библиография

  Издание

  Факултет по транспорта, катедра "Съпротивлене на материалите", 2011, България, София, ТУ-София, ISBN 978-954-438-874-4
  Autors: Dimova, B. D.
  Title: "Strength of structures" - Methodological guidelines and laboratory practice protocols
  Keywords: strength calculations, theory of elasticity, different stress types

  Abstract: Methodological guidelines are intended for students in the specialty „Transport techniques and technologies” of the Faculty of Transport. It widens the knowledge in the field of materials behavior in vehicles. It will be useful for design and maintenance of vehicles. It will be of special interest in assessment in connection with failure of structures.The main topics concern: stress calculations of structural elements, models for plastic deformation, thermal and residual stresses, stress concentration, high cycle fatigue, low cycle fatigue, fatigue under random loading, low and high temperatures.

  References

   Issue

   Faculty of Transport, department "Strength of Materials", 2011, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-954-438-874-4

   Вид: ръководство