Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л.
Заглавие: Изследване на диферента на автомобил посредством модел на пружинно обърнато махало
Ключови думи: Товарен автомобил, обърнато махало, диферент, спиране

Абстракт: В публикацията е представен динамичен модел на товарен автомобил като пружинно обърнато махало. Изведено е диференциалното уравнение за надлъжния наклон на автомобила. Проведени са числени симулации и валидиране на модела чрез сравняване на резултатите от симулациите с такива от пътни експерименти.

Библиография

  Издание

  International Scientific Conference Mathematical Modeling, том 1, стр. стр. 75-77, 2018, България, Scientific-technical union of mechanical engineering

  Издателските права се държат от Scientific-technical union of mechanical engineering

  Autors: Pavlov, N. L.
  Title: Study the vehicle pitch motion by spring inverted pendulum model
  Keywords: Commercial vehicle, inverted pendulum, pith angle, braking

  Abstract: This paper describes a spring inverted pendulum dynamic model of a commercial vehicle. The differential equation of pitch motion is worked out. Numerical simulations with given disturbance caused by the inertial force when the vehicle brakes are carried out in program field of MATLAB. After conducting road tests of a truck in road conditions, the spring inverted pendulum model is validated.

  References

   Issue

   International Scientific Conference Mathematical Modeling, vol. 1, pp. 75-77, 2018, Bulgaria, Scientific-technical union of mechanical engineering

   Copyright Scientific-technical union of mechanical engineering

   Цитирания (Citation/s):
   1. Gulshan Noorsumar, Svitlana Rogovchenko, Kjell G. Robbersmyr, Dmitry Vysochinskiy, Vehicle crashworthiness performance in frontal impact: Mathematical model using elastic pendulum, Mechanics Research Communications, Volume 124, 2022, 103954, ISSN 0093-6413, https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2022.103954 - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание