Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л.
Заглавие: Изследване на крена на автомобил посредством модел на пружинно обърнато махало
Ключови думи: Товарен автомобил, обърнато махало, крен, завиване

Абстракт: Представен е динамичен модел на пружинно обърнато махало позволяващ изследването на крена на товарен автомобил. Изведено е диференциалното уравнение на движение. Проведени са числени изследвания с действаща центробежна сила при движение в завой. Представени са резултатите от симулациите проведени в MATLAB.

Библиография

  Издание

  International Scientific Conference Mathematical Modeling, том 1, стр. стр. 72-74, 2018, България, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISSN 2603-3003

  Издателските права се държат от Scientific-technical union of mechanical engineering

  Autors: Pavlov, N. L.
  Title: Study the vehicle roll motion by spring inverted pendulum model
  Keywords: Commercial vehicle, inverted pendulum, roll angle, cornering

  Abstract: This paper describes a spring inverted pendulum dynamic model of a commercial vehicle. The differential equation of roll motion is worked out. Numerical simulations with given disturbance caused by the centrifugal force when the vehicle corners are carried out in program field of MATLAB. The graphical results of the roll angle are shown.

  References

   Issue

   International Scientific Conference Mathematical Modeling, vol. 1, pp. 72-74, 2018, Bulgaria, Scientific-technical union of mechanical engineering, ISSN 2603-3003

   Copyright Scientific-technical union of mechanical engineering

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание