Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л., Дацова, Д. И.
Заглавие: Сравнителен анализ на ускоренията действащи върху пътниците в автомобилния и железопътния транспорт
Ключови думи: Комфорт, ускорения, седалка, спектрална плътност, средноквад

Абстракт: В работата са представени резултати за ускоренията, действащи върху пътниците в автомобилния и железопътния транспорт при пътуване до една и съща дестинация. Избраната дестинация има множество завои по автомобилния път, и криви участъци от железопътната линия. Ускоренията са измерени с триосни аналогови акселерометри и записани на хард диска на мобилен компютър, посредством аналого-цифрово устройство. Резултатите, получени за двата вида транспорт са сравнени.

Библиография

  Издание

  Транспорт, екология ‐ устойчиво развитие: научно‐техническа конференция с международно участие ЕКО, том 24, стр. стр. 246-252, 2017, България, Варна, ТУ-Варна, ISSN 2367- 6965

  Издателските права се държат от ТУ-Варна

  Autors: Pavlov, N. L., Dacova, D. I.
  Title: Comparative analysis of the accelerations acting on passengers in road and rail transport
  Keywords: Ride comfort, seat acceleration, spectral density, root mean square

  Abstract: This research work presents results for accelerations acting on passengers when traveling by car and by train to the uniform destination. The chosen destination has a large number of curves on the road, as well as on the rail track. A triaxial accelerometer placed on the passenger seat is used to measured accelerations. Measured analog signals are converted to digital by a data acquisition device and recorded on a hard disk drive of a mobile computer. The results are processed and assessing their impact on comfort is made. A comparison of the results obtained for both modes of transport was made.

  References

   Issue

   EKO, vol. 24, pp. 246-252, 2017, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 2367- 6965

   Copyright ТУ-Варна

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание