Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х.
Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕЗРЕЗБОВИТЕ ФИТИНГИ В СПИРАЧНИТЕ СЕСТЕМИ НА ВАГОНИТЕ - ЕКСПЛОАТАЦИОНННИ НАБЛЮДЕНИЯ
Ключови думи: безрезбови фитинги, спирачни системи в железопътния транспор

Абстракт: Разгледани са конструктивните особености на безрезбовите фитинги, използвани в спирачните системи. Предложена е методика за тяхното изпитване, технологични предписания за монтажа им, както и методика за извършване на експлоатационни наБлюдения.

Библиография

  Издание

  ЕКОВАРНА'2007, стр. стр. 303,307, 2007, България, Варна, ISBN 954-20-00030
  Autors: Velkov, K. H.
  Title: SCREW-LESS FITTING PIECES USAGE IN THE WAGONS BRAKE SYSTEMS
  Keywords: screw-less fitting pieces, railway brake systems

  Abstract:

  References

   Issue

   EKOVARNA'2007, pp. 303,307, 2007, Bulgaria, Varna, ISBN 954-20-00030

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание