Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, Б. А., Велков, К. Х., Кръстев, О. М.
Заглавие: ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЛОКОМОТИВНОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИТЕ В "МАРИЦА-ИЗТОК"- ЕАД
Ключови думи: локомотиви, организация на ремонта,

Абстракт: Извършен е анализ и е разработена нова организация на ремонта на локомотивите. Предложена е нова структура на системата за управление и контрол на качеството на ремонтните процеси на локомотивите в условиятае на големи предприятия от енергийната система на България.

Библиография

  Издание

  TRANS&MOTAUTO'06, стр. стр. 10,13, 2006, България, Варна, ISBN 954-9322-19-X
  Autors: Damianov, B. A., Velkov, K. H., Krastev, O. M.
  Title: OPTIMIZATION OF THE LOCOMOTIVES FLEET AND OF ITS MAINTENANCE AND REPAIR TECHNOLOGY IN THE MARITTZA-IZTOK LTD COMPANY
  Keywords: locomotives, repair organization, structure, power engineering

  Abstract:

  References

   Issue

   TRANS MOTAUTO'06, pp. 10,13, 2006, Bulgaria, Varna, ISBN 954-9322-19-X

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание