Оригинал (Original)
Автори: Василев, В. А.
Заглавие: Измерване на изместването на свредлото при обработка на голямогабаритни кухи валове
Ключови думи: голямогабаритни кухи валове, измерване, изместване на свредл

Библиография

  Издание

  XXI Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2011", стр. стр. 167-170, 2011, България, Созопол, ТУ, ISSN 1313-9126
  Autors: Vassilev, V. A.
  Title: Measurement of the Gun-Drill Shift in the Processing of Large Hollow Shafts
  Keywords: large hollow shafts, measurement, gun-drill shift

  References

   Issue

   XXI National Scientific Symposium with International Participation "Metrology and Metrology Assurance 2011", pp. 167-170, 2011, Bulgaria, Sozopol, TU, ISSN 1313-9126

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.