Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Велков, К. Х., Дамянов, Б. А.
Заглавие: ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЪТНОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД
Ключови думи: железен път, организация на ремонта, структура

Абстракт: В доклада е извършен анализ и е разработена нова система на организацията за ремонт на железния път. Предлажена е нова структура на управлението и контрола на качеството на ремонтните работи в условията на големи предприятия от националната енергийна система на Република България.

Библиография

  Издание

  TRANS&MOTAUTO'06, стр. стр. 14,17, 2006, България, Варна, ISBN 954-9322-19-X
  Autors: Krastev, O. M., Velkov, K. H., Damianov, B. A.
  Title: OPTIMIZATION OF THE RAILROADS FLEET AND OF ITS MAINTENANCE AND REPAIR TECHNOLOGY IN THE MARITTZA-IZTOK LTD COMPANY
  Keywords: railways, repair organization, structure

  Abstract:

  References

   Issue

   TRANS MOTAUTO'06, pp. 14,17, 2006, Bulgaria, Varna, ISBN 954-9322-19-X

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание