Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л.
Заглавие: Числено изследване на движението на мотоциклет при спиране с отчитане на деформацията в окачването
Ключови думи: Спиране, мотоциклет, ускорение, моделиране, окачване

Абстракт: В работата е представен модел на мотоциклет при спиране. Моделът отчита деформациите в окачването трептенията на подресорените маси. Проведени са числени експерименти с различни параметри на модела и различни спирачни сили и времена за нарастването им.

Библиография

  Издание

  Транспорт, екология ‐ устойчиво развитие: научно‐техническа конференция с международно участие ЕКО, том 24, стр. стр. 215-223, 2017, България, Варна, ТУ-Варна, ISSN 2367- 6965

  Издателските права се държат от ТУ-Варна

  Autors: Pavlov, N. L.
  Title: Numerical study of the motorcycle braking taking into account the suspension deformation
  Keywords: Braking, motorcycle, acceleration, modeling, suspension

  Abstract: In this work a motorcycle model at braking is created. The model takes into account the deflections in the suspension and vibrations of the sprung mass. Numerical experiments with different parameters of the model as well as different values of braking forces and different growth times are performed.

  References

   Issue

   EKO Varna, vol. 24, pp. 215-223, 2017, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 2367- 6965

   Copyright ТУ-Варна

   Цитирания (Citation/s):
   1. Simona Hesapchieva, Danail Hlebarski and Georgi Yanachkov, "Experimental determination of the impact of load transfer on the basic geometrical parameters of the motorcycle during braking", AIP Conference Proceedings 2557, 030003 (2022); https://doi.org/10.1063/5.0104883 - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание