Оригинал (Original)
Автори: Цонев, В. Ц., Димова, Б. Д., Николов, Н. Д.
Заглавие: Критерии за оценка на поведението на материали, работещи при високи температури и променливо натоварване
Ключови думи: пълзене, умора, ресурс

Абстракт: В тази статия е разгледано поведението на материалите при повишени температури и променливо натоварване. Дадени са най-често използваните критерии за оценка на поведението на материалите в условията на пълзене и умора. Описани са модели за прогнозиране на ресурса при едновременно протичащи процеси на пълзене и умора и е предложена методика за оценка на ресурса при тези условия. Решена е примерна задача за оценка на ресурса на детайл, изработен от аустенитна хром-никелова стомана.

Библиография

 1. Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., 2004,: Ремонт на бутални и газотурбинни двигатели, София, България, стр. стр.
 2. Sabour M., Bhat R., 2008, Lifetime prediction in creep-fatigue environment, Materials Science-Poland, том Vol. 26, No. 3, стр. стр. 563-584
 3. Tsonev, V. T, Nikolov, N. D, 2010,RECENT Journal: Defining the Larson-Miler parameter for a new alloy steel, Brashov, Romania, pp. 50-53
 4. Димова Б., 2009, Дълготрайност на магнезиеви сплави при променливо натоварване и концентрация на напреженията, PhD, <Технически университет - София>
 5. Robinson E., „Effect of Temperature Variation on Creep Strength of Steel”, Transaction of ASME, Vol. 160, pp. 253-259, 1938
 6. Miner M., „Cumulative Damage in Fatigue”, Journal of Applied Mechanics, ASME, Vol.12, p. A159-A164, USA, 1945
 7. http://ansyst.com/Ansyst_BG/Ocenka.html, отворен на 01.05.2010 г.
 8. Vesselinov K., Dimova B., 2005, Experimental analysis of a method for fast durability estimation, 10th Jubil. Nat. Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Sept. 13-15, <Varna>, -

Издание

X Международна научно-техническа конференция по авангардни материали и обработки „АМО 2010”, стр. стр. 176-181, 2010, България, св. Константин и Елена, Издателска къща "Св. Иван Рилски" - МГУ, София, ISSN 0861-9727

Пълен текст на публикацията

Autors: Tsonev, V. T., Dimova, B. D., Nikolov, N. D.
Title: Criteria for assessing the behavior of materials operating at high temperatures and alternating stress
Keywords: creep, fatigue, lifetime, constitutive model

Abstract: This article examines the behavior of materials at elevated temperatures and variable load. Here are the most commonly used criteria for evaluating the behavior of materials in terms of creep and fatigue. Models for predicting resource for both the processes of creep and fatigue are described and methodology for resource assessment in these circumstances is proposed. Sample problem on the resource assessment of detail, made of austenitic chrome-nickel steel are solved.

References

 1. Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д., 2004,: Ремонт на бутални и газотурбинни двигатели, София, България, стр. стр.
 2. Sabour M., Bhat R., 2008, Lifetime prediction in creep-fatigue environment, Materials Science-Poland, том Vol. 26, No. 3, стр. стр. 563-584
 3. Tsonev, V. T, Nikolov, N. D, 2010,RECENT Journal: Defining the Larson-Miler parameter for a new alloy steel, Brashov, Romania, pp. 50-53
 4. Димова Б., 2009, Дълготрайност на магнезиеви сплави при променливо натоварване и концентрация на напреженията, PhD, <Технически университет - София>
 5. Robinson E., „Effect of Temperature Variation on Creep Strength of Steel”, Transaction of ASME, Vol. 160, pp. 253-259, 1938
 6. Miner M., „Cumulative Damage in Fatigue”, Journal of Applied Mechanics, ASME, Vol.12, p. A159-A164, USA, 1945
 7. http://ansyst.com/Ansyst_BG/Ocenka.html, отворен на 01.05.2010 г.
 8. Vesselinov K., Dimova B., 2005, Experimental analysis of a method for fast durability estimation, 10th Jubil. Nat. Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Sept. 13-15, <Varna>, -

Issue

X International Scientific Conference on advanced materials and processes “АМО ’2010”, pp. 176-181, 2010, Bulgaria, Sv. Konstantin i Elena, UMG, Sofia, ISSN 0861-9727

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.