Оригинал (Original)
Автори: Величкова, Р. Т., Марков, Д. Г., Симова, И. С., Бърдаров Г., Петрова, Ц. С., Кетипов З.
Заглавие: ОТНОСНО АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ
Ключови думи: класификация, природни бедствия, влияние върху човечеството

Абстракт: В работата се разглежда въпроса за хармонизирането на класификацията на типовете природни бедствия между няколко глобални бази данни с цел подобряване на качеството и надеждността на базата данни за бедствията в България. Представена е класификация на природните бедствия и тяхното въздействие върху хората. Представен е и кратък анализ на характера и разпределението на природните бедствия в света за периода 2000-2015 г., както и за въздействието им върху човечеството.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 67, брой 3, стр. стр. 15, 2017, България, София, Технически Университет-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Velichkova, R. T., Markov, D. G., Simova, I. S., Burdarov G., Petrova, T. S., Ketipov Z.
  Title: ON THE ANALYSIS OF NATURAL HAZARDS
  Keywords: classification, natural hazards, impacts on human

  Abstract: This paper deals with harmonization of the natural disasters category classification between some global disaster databases with the aim to improve the quality and reliability of the Bulgarian disaster database. А classification of the natural hazards is presented and their impact on people is specified. It is presented as well a brief discussion on the nature and distribution of disaster events around the globe during the period 2000 – 2015 as well as on its impact on mankind.

  References

   Issue

   Proceedings of TU-Sofia, vol. 67, issue 3, pp. 15, 2017, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание