Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Христов, В. Д., Савова-Мраценкова, М. Г., Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Палагачев, Г. Д.
Заглавие: АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПЪТНО ТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ И ИЗБОР НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Ключови думи: показатели пътно транспортно движение, аеро-заснемане, летателен апарат

Абстракт: Нарастването на автомобилният парк в национален и световен мащаб показва необходимостта от постоянен мониторинг и решаване на проблемите с оптимизацията на пътнотранспортното движение. Един съвременен подход за извършване на мониторинг на показателите на пътнотранспортното движение представлява аеро-заснемането. В настоящият доклад е направен анализ на съществуващите средства за мониторинг на показателите на пътнотранспортното движение и е избрана методика за тяхното определяне.

Библиография

  Издание
  TechCo – Lovech 2017, стр. стр. 220, 2017, България, ЛОВЕЧ, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hristov, V. D., SavovaMracenkova, M. G., Damyanov, I. S., Mladenov, G. D., Palagachev, G. D.
  Title: ANALYSIS OF RESOURCES FOR MONITORING INDICATORS of road MOVEMENT AND CHOICE OF METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF INDICATORS
  Keywords: показатели пътно транспортно движение, аеро-заснемане, летателен апарат

  Abstract: Нарастването на автомобилният парк в национален и световен мащаб показва необходимостта от постоянен мониторинг и решаване на проблемите с оптимизацията на пътнотранспортното движение. Един съвременен подход за извършване на мониторинг на показателите на пътнотранспортното движение представлява аеро-заснемането. В настоящият доклад е направен анализ на съществуващите средства за мониторинг на показателите на пътнотранспортното движение и е избрана методика за тяхното определяне.

  References

   Issue
   TechCo – Lovech 2017, pp. 220, 2017, Bulgaria, Lovech, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.

   Въведена от: гл. ас. д-р Владимир Димитров Христов