Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Христов, В. Д., Савова-Мраценкова, М. Г., Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Палагачев, Г. Д.
Заглавие: АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПЪТНО ТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ И ИЗБОР НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Ключови думи: показатели пътно транспортно движение, аеро-заснемане, летателен апарат

Абстракт: Нарастването на автомобилният парк в национален и световен мащаб показва необходимостта от постоянен мониторинг и решаване на проблемите с оптимизацията на пътнотранспортното движение. Един съвременен подход за извършване на мониторинг на показателите на пътнотранспортното движение представлява аеро-заснемането. В настоящият доклад е направен анализ на съществуващите средства за мониторинг на показателите на пътнотранспортното движение и е избрана методика за тяхното определяне.

Библиография

  Издание
  TechCo – Lovech 2017, стр. стр. 220, 2017, България, ЛОВЕЧ, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hristov, V. D., SavovaMracenkova, M. G., Damyanov, I. S., Mladenov, G. D., Palagachev, G. D.
  Title: ANALYSIS OF RESOURCES FOR MONITORING INDICATORS of road MOVEMENT AND CHOICE OF METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF INDICATORS
  Keywords: показатели пътно транспортно движение, аеро-заснемане, летателен апарат

  Abstract: Нарастването на автомобилният парк в национален и световен мащаб показва необходимостта от постоянен мониторинг и решаване на проблемите с оптимизацията на пътнотранспортното движение. Един съвременен подход за извършване на мониторинг на показателите на пътнотранспортното движение представлява аеро-заснемането. В настоящият доклад е направен анализ на съществуващите средства за мониторинг на показателите на пътнотранспортното движение и е избрана методика за тяхното определяне.

  References

   Issue
   TechCo – Lovech 2017, pp. 220, 2017, Bulgaria, Lovech, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISBN ISSN 2535-079X

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Green time period optimization at signalized intersection in Town of Pernik, IOP Conference Series Materials Science and Engineering 618:012056 · October 2019 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. Clearance speed study for intergreen time determination, Design of an Automated Railway Crossing System with Verilog language in CPLD, M. Zhilevski, V. Hristov, 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TechSys 2020” – ENGINEERING, TECHNOLOGIES AND SYSTEMS Technical University of Sofia, Plovdiv Branch 14-16 May 2020 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.