Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Dishovsky N., Ruskova, K. G., Shoilev N.
Title: Constant External Magnetic Field Influence on the Vulcanization Process in Some Elastomers,
Keywords: constant external magnetic field, vulcanization, elastomers

References

    Issue
    “Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy“, vol. 36, issue 2, pp. 13-22, 2001, Bulgaria,

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: гл. ас. д-р Камелия Георгиева Рускова