Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Ruskova, K. G., Dishovsky N.
Title: Constant Magnetic Fields Influence on the Properties of Some Elastomers and Elastomeric Materials
Keywords: constant magnetic field, elastomers, elastomeric materials

References

    Issue
    "Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy", vol. 45, issue 2, pp. 133-138, 2010, Bulgaria,

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: гл. ас. д-р Камелия Георгиева Рускова